Padmavati Mata
Tirthankar - 18th  Arahnath Bhagwan

 

 

Heaven Sarvarthasiddha
Birthplace Gajapura
Diksha Place Samed Shikharji
Father's Name Sudarsana
Mother's Name Devirani
Complexion golden
Symbol Nandyavarta
Height 30 dhanusha
Age 84,000 common years
Tree Diksha or Vat Vriksh Amba
Attendant spirits/ Yaksha Yaksheta
Yakshini Dhana
First Arya Kumbha
First Aryika Rakshita
 
24tirthankaras.com is designed and maintained by Rising.
Copyrights
2007-08- Rising Advisory Services Private Limited